fillimi макeдонски english kontakt  
 Fondacioni "e-Maqedonia"
 


Projektet 2005

1.  Rrjeti interaktiv për ARSIMIM dhe Resurse RRIAR

  • Përgatitja e ueb faqes interaktivee nevojshme për realizimin e projektit për ueb mësim të bazuar.

2. Institucioni kulturor “Shkëlqimi” - Shkup

  • Botimi i e-revistës “Shkëlqimi – letërsi dhe arte të tjera” – www.blesok.com.mk

3. Shoqata e qytetarëve “Junona”, www.culture.in.mk

  • Mundësimi i qasjes deri tek arkiva e njësive të reja të kulturës me të cilën disponon www.culture.in.mk

4. Shoqata humanitare dhe mirëbërëse e Romëve (SHHMR) “KHAM” – Delçevë – Lidhje elektronike e organizatave joqeveritare në Rajonin lindor të Republikës së Maqedonisë

5. Shoqata e qytetarëve me diabet në komunën e Prilepit (SHQDKP)

  •  e-participimi në diabetin (EPD)

6. Qendra për mbështetje psikosociale dhe kujdes për shëndetin mental,,

  • Mbështetje e klubit social – “Qendra për mbështetje psikosociale dhe kujdesi për shëndetin mental” – i dedikuar për persona me pengesa intelektuale në zhvillimin e personave shfrytëzues të shërbimeve psikiatrike.

7. Hapni dritaret, Shkup, Maqedoni

  • Përmirësim i kualitetit të aktiviteteve të shoqatës ( organizimin e ngjarjeve të ndryshme, konferenca shtypi, treningje dhe prezantime të teknologjisë informatike qasëse për persona me hendikep).

8. Agro Link Maqedonia

  • Krijimi i rrjeteve dhe krijimi i bazës së të dhënave për bujq-kopshtarë

9. Fondacioni për zhvillimin e teknologjive informatike – Qendra informative për të rinj Shkup

10. Qendra për zhvillim institucional

  • Krijimi i ekipit kompetent dhe funksional nga e-riderët me qëllim të trajnimit për përdorimin e teknologjisë informatike dhe vegla në punën e OJQ.
 
 

 
© Makedonski Telekom