почеток english shqip контакт  
Фондација "е-Македонија"
 


Проекти 2006

1. Интерактивна  Мрежа за  Образование  и  Ресурси  ИМОР

  • Подготовка на интерактивен web сајт потребен за реализација на проект за web базирано учење.

2. Културна установа „Блесок“ – Скопје

  • Издавање на е-списание „Блесок – литература и други уметности“- www.blesok.com.mk

3. Здружение на граѓани „Јунона“, www.culture.in.mk

  • Овозможување на пристап до архива на новински единици од културата со која располага www.culture.in.mk 

4. Хуманитарно и добротворно здружение на Роми (ХДЗР) „КХАМ“ –Делчево

  • Електронско поврзување на невладините организации во Источниот регион на Република Македонија

5. Здружение на граѓани со дијабетес на општина Прилеп (ЗГДОП)

  • е-партиципација во дијабетот ( ЕПД)

6. Центар за психосоцијална поддршка и грижа за ментално здравје,,

  • Поддршка на социјален клуб-,,Центар за психосоцијална поддршка и грижа за ментално здравје,,- наменет за лица со интелектуална попреченост во развојот и лица корисници на психијатриски услуги.

7. Отворете ги прозорците, Скопје, Македонија

  • Подобрување на квалитетот на активностите на здружението (организирање различни настани, прес конференции, тренинзи и презентации на пристапна информатичка технологија за лица со хендикеп).

8. Агро Линк Македонија

  • Создавање на мрежа и креиарање на база на податоци за земјоделци-раноградинари

9. Фондација за развој на информатички технологии- Младински информативен центар Скопје

10. Центар за институционален развој  

  • Создавање на компетентен и фунционален тим од е-ридери со цел обучување за употребата на информатичката технологија и алатки во работата на НВО


 
 

 
правна напомена

© Македонски Телеком